na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czLogopedická péče na naší škole

Logopedická asistentka - Mgr. Romana Stanislavová

Logopedická péče má přímou vazbu na vzdělávací proces a na školu.
Úroveň řečových dovedností a zvládnutí mateřského jazyka úzce souvisí se školní úspěšností žáků.
Nedostatky v užívání jazyka se projevují nejen ve vnější podobě řeči mluvené, ale též v rozumění řeči, v užívání její psané podoby, tj. v psaní a čtení, a tím v celém procesu učení.

Představuje vysoce specializovanou činnost v oblasti speciální pedagogiky. Je poskytována žákům s narušenou komunikační schopností, tj. žákům s vadami řeči, včetně žáků se specifickými poruchami učení, se zřetelem k jejich potřebám.

Logopedický asistent pracuje pod metodickým vedením logopeda (zpravidla ze speciálně pedagogického centra), má pedagogické vzdělání a pro svou činnost v oblasti logopedie má odborné předpoklady.

Logopedický asistent, který získal odbornou způsobilost podle čl. IV písm. c)
se zaměřuje zejména:
•  na podporu přirozeného rozvoje komunikačních schopností a dovedností u dětí v předškolním věku
    a mladším školním věku
•  na prevenci vzniku poruch řeči
•  na prevenci vzniku čtenářských obtíží
•  v rozsahu své působnosti poskytuje zákonným zástupcům žáků s příznaky rizikového vývoje řeči informace
    o dostupnosti logopedické péče

Na naší škole se věnují dětem s vadami výslovnosti dvě logopedické asistentky.

Setkávají se s dětmi 1x týdně a individuálně s nimi pracují a po ukončení činnosti zajišťují doprovod dětí do ŠD.

Spolupracují s rodiči, pokroky či neúspěchy dětí konzultují s nimi na schůzkách SRPDŠ. V případě zájmu informují rodiče individuálně i mimo rodičovské schůzky.

Pravidelné každodenní procvičování v rodině znamená pro dítě úspěch a vítězství nad vadou výslovnosti.

Logopedické asistentky navazují na práci odborného logopeda, ke kterému dítě chodí v předškolním věku a spolu s ním podporují rozvoj komunikačních schopností.