na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czRoční plán prevence rizikového chování 2023/24


1) Seznámení s problematikou

Na poradách školy budeme průběžně informovat o školení a schůzkách probíhajících v rámci prevence rizikového chování. Při řešení konkrétních úkolů spolupracujeme s ostatními kolegy, zejména třídními učiteli a učiteli výchov. Informujeme, kde je možné získat veškeré informace a materiály týkající se drogové problematiky, šikany a ostatních soc. patologických jevů. Kolegům nabízíme zajímavé akce, které se týkají prevence rizikového chování. Všem třídním učitelům i dětem je dvakrát týdně k dispozici školní psycholožka.


2) Aktivity a programy

•  V letošním školním roce budeme pokračovat ve vytváření příznivého klimatu školy i jednotlivých tříd, podporujícího vzájemný respekt a partnerské vztahy mezi učitelem a žákem, týmovou spolupráci, komunikační dovednosti, ale také pocit bezpečí a spoluprožívání.

•  Metodici prevence se zúčastňují a metodicky vedou Sněm dětí. Pomáhají dětem realizovat a organizovat různé aktivity a společné akce školy, které pozitivně působí na klima tříd a celé školy. V rámci budování komunity naší školy proběhne v červnu pátý ročník akce Maraton_128, kdy žáci společnými silami uběhnou celý maraton. Chceme se pokusit i o Maraton rodičů.

•  V letošním roce budou probíhat každých čtrnáct dnů třídnické hodiny ve všech ročnících. Zde si žáci spolu se svým třídním učitelem budou vytvářet pozitivní klima třídy. Preventisté prošli školením „Vedení problémové třídy“, „Šikana“ a „Kyberšikana“. Své zkušenosti budou předávat na poradách ostatním vyučujícím a budou spolupracovat s třídními učiteli, kteří budou potřebovat.

•  Metodik prevence na prvním stupni bude pravidelně navštěvovat třídní kolektivy a s třídními učiteli cíleně vyhledávat děti ohrožené rizikovým chováním. S třídními učiteli bude konzultovat témata třídnických hodin a v případě potřeby se třídnických hodin zúčastní.

•  I nadále se budeme věnovat výchově ke zdravému životnímu stylu, která se bude prolínat všemi výukovými předměty. Jsme také i nadále zapojeni do projektu „Ovoce do škol“ pro všechny ročníky. V rámci rodinné výchovy jsme zapojeni do projektu „Připraveni pro život“, který probíhá v šestých a sedmých ročnících.

•  Budeme se snažit působit na rodiče našich žáků, aby svým dětem kvalitně a plnohodnotně vyplnili jejich volný čas. Výchova je především záležitostí rodiny. K tomuto využijeme rodičovské schůzky a konzultace. Elektronické žákovské knížky používáme ve všech ročnících, kde je daleko větší prostor pro rychlou a častější komunikaci s rodiči.

•  Budeme se i nadále věnovat potírání šikany, která je stále celospolečenským jevem. Budeme se řídit metodickým pokynem ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci s řešení šikany ve školách a školských zařízeních č. MSMT – 21149/2016. Po dohodě budou ve škole pracovat metodici prevence, výchovný poradce a školní psycholog, kteří budou ve spolupráci s třídními učiteli pokračovat v práci s třídními kolektivy a jednotlivými žáky s výchovnými problémy.

•  Vzhledem k tomu, že na škole přibývá i žáků jiných etnických skupin, budeme vytvářet vhodné podmínky pro jejich vzdělávání. Realizujeme aktivity zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků - cizinců. Prioritou tohoto procesu je prevence rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. Žákům ze sociálně slabých rodin nabídneme možnost navštěvovat klub organizovaný Magistrátem města Pardubic, kde se mohou připravovat na vyučování.

•  Spolupracujeme se středisky výchovné péče při poskytování standardních služeb pro žáky se specifickými poruchami chování a rizikem vzniku sociálně patologických jevů. Nadále budeme spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů (městská policie, sociální odbor MmP), s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými) a s dalšími zařízeními a institucemi.

•  V šestých až devátých ročnících bude pokračovat v rámci podpory zdravého životního stylu a prevence rizikového chování preventivní program SEMIRAMIS. Program je postaven na systematické práci se třídou od 6. ročníku do 9. ročníku. Tento typ programu je zaměřen na práci s kolektivem a budování pozitivních mezilidských vztahů – zdravá interakce ve skupině, zdravé sebepojetí, schopnost tolerovat odlišnosti, umění spolupráce a komunikace s ostatními. V průběhu celého programu je kladen důraz na posílení životních hodnot a postojů vedoucích ke zdravému životnímu stylu („bio-psycho-sociální pohodě“).

•  Ve čtvrtých až sedmých ročnících proběhne modul Cesta životem, který bude realizovat PPP Ústí nad Orlicí. Modul Cesta životem je zaměřený na podporu a posílení zdravého sociálního klimatu ve třídách a prosociálního chování žáků. Jedná se o rovinu všeobecné primární prevence.

•  V rámci OV a RV budeme žákům předávat přiměřené informace o nebezpečí užívání návykových látek a chování v nebezpečných situacích. Budeme zdokonalovat schopnost žáků komunikovat a zvyšovat sebevědomí žáků. Je možné nechat žáky zpracovat drogovou problematiku formou samostatných projektů, postupovat formou her, kvízů, soutěží, či zpracovat látku klasickým frontálním způsobem. Chtěli bychom v rámci výuky vyrobit informační panely, nástěnky, které budou sloužit jako prostředek pro další šíření informací. Žáci musí pochopit nutnost zdravého životního stylu, odpovědnost za sebe sama (a své zdraví) a uvědomit si rozdíl mezi náhražkovým světem drogy a reálným světem.

•  Žákům nabízíme zájmové kroužky na škole k zajištění mimoškolní aktivity žáků. V letošním školním roce opět doplní zájmovou doplňkovou činnost tzv. „šablony“, které jsou financovány z projektů EU. Jsou to např. doučování z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka, čtenářské dílny, klub logických deskových her, klub čtenářských dílen.

•  Využijeme nabídky Městské policie a ve všech ročnících uspořádáme besedy s různými tématy.


3) Zajištění metodických pomůcek, kontakty

•  Různé publikace, pomůcky a filmy na DVD jsou k zapůjčení u metodiků prevence


    Vypracovaly: Mgr. Edita Kacetlová a Mgr. Lucie Rybová