na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czAkční plán ke strategickému cíli 1

  S ohledem na potřeby žáka nabízíme variabilní vzdělávání

Pracujeme na rozvoji nadání každého žáka
Kroky k naplnění strategického cíle:

  Plánujeme výchovné a vzdělávací strategie s ohledem na plnění ukazatelů kvalitní výuky:
  Děti se učí navzájem
  Chyba je příležitostí k dalšímu učení
  Učitel volí vyučovací metody k zapojení co nejvíce žáků na své úrovni
  Učitel vytváří prostředí vzájemného respektu a důvěry
  Učitel umožňuje žákům přebírat odpovědnost za průběh a výsledek učení

  Podporujeme diferenciaci a individuální přístup ve vzdělávání

  Rozvíjíme čtenářskou, matematickou a finanční gramotnost

  Zdravý životní styl se stane běžnou součástí vzdělávacího dne

  Rozšíříme program pro žáky ohrožené školním neúspěchem

  Pokračujeme v motivaci k cizím jazykům

  Zvyšujeme kvalitu zájmového vzdělávání

  Diferenciaci ve vzdělávání a pozitivní klima školy podpoříme aktivitami s externími partnery

  Vytvoříme marketingovou strategii