na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czZápis do 1.ročníku

  Zápis do 1. ročníku
  15. - 22. 4. 2020

Vážení rodiče,

příjem žádostí o přijetí dítěte i o odklad školní docházky bude probíhat z důvodu mimořádné situace způsobené epidemií koronaviru v termínu od 15. do 22. dubna 2020 korespondenčně bez přítomnosti dětí.

Žádost o přijetí dítěte („zápis“) a žádost o odklad školní docházky vyplňte v aplikaci na webu zapisyzs.pardubice.eu

          TÍM ALE JEŠTĚ NENÍ ŽÁDOST PODÁNA!
          Vytiskněte ji a podejte níže uvedeným způsobem.


Podání žádostí lze provést těmito způsoby:

1. Zasláním do datové schránky školy - 62pgixh,
zákonný zástupce musí mít datovou schránku
jako fyzická osoba

2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti poštou
na adresu ZŠ Pardubice, Staňkova 128, Pardubice 530 02

3. E-mailem na gisela.kostelecka@zsstankova.cz,
pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše, nelze jen poslat prostý email

4. Osobním podáním
v pracovních dnech 15. - 22. 4. od 8.00 do 11.00 hodin

5. Žádost můžete vhodit do schránky školy
od 8.00 do 15.00, která je umístěna za hlavními dveřmi budovy ZŠ. Na e-mail vám zašlu zprávu o přijetí žádosti.

Pokud byste měli problém s tiskem nebo kopírováním dokumentů, kontaktujte paní Olgu Havlíkovou:
olga.havlikova@mmp.cz,
tel: 466 859 532
na Magistrátu města Pardubic.
V případě potřeby tisk a kopírování dokumentů zajistí.

          Rezervace termínů provedené v aplikaci
          zapisyzs.pardubice.eu SE RUŠÍ!


Přílohy k žádosti o přijetí:

· Kopie rodného listu dítěte - vždy

· Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte.

Užívací právo zákonný zástupce
prokáže jedním z následujících způsobů:


- předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z webu: nahlizenidokn.cuzk.cz)

- doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,

- doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,

- doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.

· Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2020 budou žáky dotčené ZŠ - uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

· Kopie rodného listu dítěte - vždy

· Kopie stanoviska odborného lékaře
  nebo klinického psychologa
- vždy

· Kopie posouzení školní zralosti,
  kterou vystavilo školské poradenské zařízení
- vždy


Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Zápis 2020
Zápis 2020
Kriteria přijímání
Vzdělávání žáků s SVP nadaných a mimořádně nadaných
Jak můžete pomoci
svým dětem
Desatero pro rodiče