na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz


     LEX UKRAJINA
• Seznam přijatých dětí
Seznam přijatých žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023 v rámci zvláštního zápisu do základního vzdělávání podle dle § 2 zákona č. 67/2022 sb.: (Lex Ukrajina školství)
Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola Pardubice, Staňkova 128, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 36, § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že
vyhovuje žádosti o přijetí do základního vzdělávání
v Základní škola Pardubice, Staňkova 128 od školního roku 2022/2023
u dětí s těmito evidenčními čísly:
18102   18106   18107   18109
18111   18116   18117   18120

Písemné rozhodnutí o přijetí dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno a bude součástí spisu dítěte ve škole. V písemné podobě nebude doručováno, můžete požádat o vydání jeho stejnopisu.

V Pardubicích, 24.6.2022

Mgr. Gisela Kostelecká,
ředitelka školyPŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR 2022

- informace ke stažení