na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czZákladní údaje o škole

Typ školy
Úplná základní škola bez rozšířeného vyučování

Vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Pardubice, Staňkova 128

Forma hospodaření
Právní subjekt, příspěvková organizace

Zřizovatel
Statutární město PARDUBICE

Co nabízíme
Žáci školy získají v průběhu devítileté školní docházky základy moderního všeobecného vzdělání.
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se věnují dyslektické asistentky.
Žáci nadaní pracují s pedagogy podle Programu vzdělávání nadaných žáků

Podle čeho učíme
Zvoleným vzdělávacím programem naší školy je Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání
ZŠ Pardubice, Staňkova 128.

•  Cíl vzdělávacího programu

Základní vzdělávání má žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout spolehlivý
základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání

•  Klíčové kompetence

Klíčové kompetence jsou souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot
důležitých pro osobní rozvoj

·   kompetence k řešení problémů
·   kompetence k učení
·   kompetence komunikativní
·   kompetence sociální a personální
·   kompetence občanské
·   kompetence pracovní