na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czGDPR

Základní informace o ochraně osobních údajů
Při práci s osobními údaji postupuje škola v souladu s příslušnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to především s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

Přijali jsme požadovaná administrativní, organizační a technická opatření pro zajištění bezpečnosti osobních údajů. Tato opatření průběžně prověřujeme a aktualizujeme. Všichni, kdo s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni povinností mlčenlivosti.


Identifikace správce a kontaktní údaje
Správcem osobních údajů je Základní škola Pardubice, Staňkova 128
Doručovací adresa: Staňkova 128, Pardubice 530 02
Adresa datové schránky: 62pgixh
Telefon: 466 304 030
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Marcela Makarová, marcela.makarova@amml.cz, 603 146 207


Účel zpracování osobních údajů
Jako správce osobních údajů zpracováváme údaje především v níže uvedených případech.

   Zpracování osobních údajů žáků a jejich zákonných zástupců při:

•  přijetí k základnímu vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
   vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“)
•  vedení správních řízení v souvislosti s poskytováním základního vzdělávání podle školského zákona
•  vedení povinné dokumentace zejména podle školského zákona
•  plnění výchovně vzdělávacích záměrů podle školského zákona
•  zajištění školního stravování podle školského zákona
•  zajištění agendy školní družiny podle školského zákona
•  poskytování poradenských služeb pracovníky školního poradenského pracoviště podle školského zákona
•  účasti na soutěžích zejména podle školského zákona a ve veřejném zájmu
•  organizaci mimoškolních pobytových akcí pro zajištění jejich bezpečného průběhu a plnění ze smlouvy
•  prezentaci a propagaci školních i mimoškolních aktivit, jež je možné považovat za splnění úkolu prováděného
   ve veřejném zájmu, případně na základě souhlasu
•  evidenci úrazů podle školského zákona
•  ochraně majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy
•  dotačních projektech na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131,
    případně při plnění smlouvy či na základě souhlasu

   Zpracování osobních údajů zaměstnanců při:

•  vedení pracovně právní a mzdové agendy v rámci plnění povinností zaměstnavatele
•  vedení evidence úrazů v rámci plnění povinností zaměstnavatele
•  ochraně majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy
•  dotační projekty na základě Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 1303/20131,
    případně při plnění smlouvy či na základě souhlasu
•  zajištění vzdělávání zaměstnanců podle školského zákona
•  prezentace a propagace školních aktivit podle školského zákona, ve veřejném zájmu,
    případně na základě souhlasu

   Zpracování osobních údajů dodavatelů při:

•  plnění smlouvy, objednávky
•  vedení účetnictví správce na základě právních předpisů
•  ochrana majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy

   Zpracování osobních údajů dalších osob:

•  výběrová řízení pro zajištění vypsané zakázky dle příslušných právních předpisů
•  přijímací řízení pro obsazení pracovních pozic za účelem uzavření smlouvy
•  ochrana majetku a osob v rámci oprávněného zájmu školy

Právní důvody pro zpracování osobních údajů
Pro naše zpracování osobních údajů existují tyto zákonné důvody
(konkrétní příklady jsou uvedeny u jednotlivých účelů výše):

•  Plnění smlouvy
•  Plnění právní povinnosti
•  Ochrana životně důležitých zájmů
•  Splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu
•  Oprávněný zájem správce či třetí strany
•  Souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů

Příjemci osobních údajů
Pro zajištění výše uvedených účelů zpracování osobních údajů mohou být vaše osobní údaje zpracovávány kromě
naší školy a našich zaměstnanců také zpracovateli činnými pro naši školu, a to na základě smluv o zpracování
osobních údajů uzavřených v souladu s platnou legislativou.

Doba uložení osobních údajů
Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně
závaznými právními předpisy. Po skončení doby zpracování jsou osobní údaje vymazány a skartovány.

Dodržování práv subjektů údajů

   Můžete se na nás obrátit za účelem uplatnění vašeho práva na:

•  přístup k vašim osobním údajům
•  opravu nebo doplnění vašich údajů
•  výmaz, popřípadě omezení zpracování vašich osobních údajů
•  přenositelnost vašich údajů
•  vznesení námitky proti zpracování
•  podání stížnosti u dozorového úřadu (Úřadu pro ochranu osobních údajů)

   Pro uplatnění uvedených práv v oblasti osobních údajů se na nás obracejte prostřednictvím:

•  zprávy na doručovací adresu školy
•  datové zprávy do datové schránky školy
•  osobním doručením do školy v provozní době: od 8.00 do 16.00 v pracovních dnech
•  e-mailu na ředitelku školy: gisela.kostelecka@zsstankova.cz
•  e-mailu na pověřence: marcela.makarova@amml.cz

Pokud jste nenašli hledanou informaci z oblasti ochrany osobních údajů nebo máte k uvedené problematice dotazy, obraťte se na pověřence nebo na vedení školy.

 Mgr. Bc. Gisela Kostelecká
 Aktualizováno dne: 20. 9. 2019