na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czProgram na podporu nadání


  Nabídka pro 1. stupeň ZŠ

1.ročník
Cíl: Vytváříme podnětné prostředí pro všechny žáky

•  Vzdělávání vedou kvalifikovaní pedagogové
•  Nabízíme pro vybranou skupinu žáků se zájmem o český jazyk a matematiku dělenou hodinu týdně,
    kdy pracují s jiným pedagogem
   -  V českém jazyce zařazujeme: rébusy, křížovky, práci s obsahem textu, tvůrčí psaní, řečnická cvičení
   -  V matematice se zaměřujeme na logické úlohy s více řešeními, matematické pyramidy, sudoku,
       tvorbu logických řad, podporu představivosti
   -  Hodina vedená jiným pedagogem a práce v jiné skupině než je třída rozvíjí také intrapersonální inteligenci žáků
•  Zařazujeme objevování, experimentování, řešení problémových a zajímavých úloh
•  K povinným předmětům 1. ročníku patří také anglický jazyk 45 minut týdně
•  Připravujeme nabídku zájmové činnosti organizované školou i externími organizacemi
•  Zaměřujeme se na osobnostní a sociální rozvoj dítěte - rozvoj tvořivosti, představivosti, komunikačních
    dovedností, podporu zdravého sebepojetí formou třídnické hodiny
•  Třídní učitelé organizují pravidelné setkání a konzultace s rodiči včetně triád a kaváren pro rodiče
•  Postojové hodnoty a sociální dovednosti u žáků podporujeme exkurzemi, návštěvami na pracovištích rodičů
•  Pracujeme ve specializovaných učebnách s multimediální technikou, odbornými materiály, pomůckami
•  Do vzdělávání zařazujeme pečlivě vybrané vzdělávací nabídky dalších vzdělávacích zařízení například:
   -  Paleta – ekologická tématika
   -  Východočeská galerie – programy s výtvarnou tématikou, výstavy s programem, programy zaměřené
       na výtvarné techniky
   -  Východočeské divadlo Pardubice
   -  Škola Svítání – sdílení zkušeností, náslechy
   -  Hvězdárna DDM – Gorkého
   -  Krajská knihovna Pardubice
   -  Spolupráce s Fakultou elektrotechniky a informatiky Pardubice

•  Uvedenými organizačními, personálními a materiálními podmínkami vytvoříme optimální podmínky
    pro PODPORU VŠECH ŽÁKŮ 1. ROČNÍKU
•  DIAGNOSTIKOVÁNÍ žáků pro vytvoření skupiny žáků 1. ročníku s vyšším zájmem o Český jazyk nebo Matematiku
    proběhne formou školního testování a hodnocení

2. až 5. ročník
Zaměřujeme se na individuální péči

•  Nadané a mimořádně nadané žáky vzděláme v standardních třídách
•  Tvoříme individuální vzdělávací plány „na míru“ nadaného, mimořádně nadaného žáka
    V průběhu vyučování zařazujeme:
•  prohlubování a rozšiřování učiva v rámci osnov daného ročníku
•  vnitřní diferenciaci žáků v předmětu matematika a český jazyk – 1 dělená hodina/týdně
•  účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky, spolupráci žáků různého věku
•  možnost pracovat rychlejším tempem
•  individuální přestup žáka o ročník výš
•  zapojení do rozsáhlejších prací a projektů, prezentační činnosti
•  nepovinné a volitelné předměty, zájmovou činnost, tvořivé dílny
•  účast na soutěžích a olympiádách

•  DIAGNOSTIKOVÁNÍ žáků pro vytvoření skupiny žáků pro vyšší ročník s vyšším zájmem o Český jazyk
    nebo Matematiku proběhne formou školního testování a hodnocení, případně po dohodě s rodiči v PPP Pardubice