na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czProgram na podporu nadání  Nabídka pro 2. stupeň ZŠ

6. až 9. ročník
Zaměřujeme se na individuální péči

•  Nadané a mimořádně nadané žáky vzděláme v standardních třídách
•  Tvoříme individuální vzdělávací plány "na míru" nadaného, mimořádně nadaného žáka
    V průběhu vyučování zařazujeme:
•  prohlubování a rozšiřování učiva v rámci osnov daného ročníku
•  vnitřní diferenciaci žáků v předmětu Matematika a Český jazyk – 1 dělená hodina/týdně
    nebo vytváření skupin dle předem daných kritérií
•  náplň dělených hodin ČJ – rétorická cvičení, film,
•  V matematice – skupiny dle matematického potenciálu + gradované úlohy
•  účast ve výuce některých předmětů se staršími žáky
•  možnost pracovat rychlejším tempem
•  zapojení do rozsáhlejších prací a projektů, prezentační činnost
•  nabídka volitelných předmětů pro dva ročníky najednou
•  ročníkové práce v 9. ročníku – vedoucími jsou učitelé 9. ročníku,
    prezentace před pedagogickou komisí, žáky 8. ročníků, rodiči
•  projektové dny
•  účast na soutěžích a olympiádách
•  finanční gramotnost jako samostatný předmět

•  DIAGNOSTIKOVÁNÍ žáků pro vytvoření skupiny žáků pro vyšší ročník s vyšším zájmem o Český jazyk
    nebo Matematiku proběhne formou školního testování a hodnocení, případně po dohodě s rodiči v PPP Pardubice
    ------------------------------------------------------------
    Zpracovali: koordinátoři programu na podporu nadání
    Gisela Kostelecká, ředitelka školy