na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czProgram na podporu nadání
  Pravidla pro výběr žáků do skupin s podporou nadání v Matematice a Českém jazyce

Vážení rodiče,
naším cílem je podporovat nejenom žáky mimořádně nadané, nadané, ale také žáky, kteří mají zájem
o rozšiřující učivo, baví je pracovat s netradičními a logickými úlohami, kvízy, tajenkami a textem.

Pravidla pro Matematiku a Český jazyk od 1. do 5. ročníku
Počet žáků ve skupině se pohybuje mezi 15 až 18 žáky. Žáci jdou do skupin zařazeni podle počtu bodů,
které získají v průběhu předchozího školního roku na níže uvedených aktivitách.
1.  Školní testy logických úloh a práce s textem. V lednu a během května každý žák obdrží test
    z Českého jazyka a Matematiky. Testy budou bodovány na základě předem připravené bodovací stupnice.
2.  Písemné práce z matematiky a českého jazyka realizované průběhu školního roku, které připravuji
    vyučující daného ročníku.
3.  Do celkového bodování zařadíme i celorepublikové soutěže. Např. matematického Klokana.
Pokud žák bude nemocen, dostane náhradní test nebo písemnou práci, aby nepřišel o příslušný počet bodů.
V červnu třídní učitelé provedou součet získaných bodů u každého žáka z matematiky a českého jazyka zvlášť
a vytvoří budoucí skupiny pro jednohodinovou rozšířenou výuku. Souhrnné hodnocení a výběr žáků do skupiny
českého jazyka a matematiky s Vámi projednají třídní učitelé na třídních schůzkách.
Při tvorbě nové skupiny přizveme k závěrečnému výsledku i Vás, vážení rodiče. V případě, že budou výsledky
školy u konkrétního žáka rozdílné s názorem zákonného zástupce, doporučíme šetření v PPP Pardubice.

Pravidla pro Matematiku a Český jazyk od 6. do 9. ročníku
Skupiny v Matematice tvoříme dle níže uvedených pravidel:
1.  Žáky všech tříd daného ročníku rozdělíme do shodného počtu skupin jako je počet tříd.
2.  Jednu skupiny tvoří žáci, kteří získali nejvyšší počet bodů ze školního testování v předchozím ročníku.
3.  Do dalších skupin jsou žáci rozděleni tak, aby všechny skupiny byly intelektově podobné.
    ------------------------------------------------------------
    Zpracovala: Gisela Kostelecká, ředitelka školy