na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.czProgram na podporu nadání

  Nabídka před zápisem do 1. ročníku

Období před zahájením povinné školní docházky dítěte
Cíl: spolupráce s vedením MŠ, při které se zaměřujeme na individuální potřeby dětí předškolního věku
s ohledem na diagnostiku nadání a možnost podpory

Aktivity školy
•  Workshopy mezi vedením ZŠ a okolních MŠ – konzultujeme cíl a obsah společných akcí
•  Halloween – pro děti a rodiče
•  Sportovní dopoledne pro děti z MŠ
•  Den otevřených dveří pro děti z MŠ
•  Besedy pro rodiče – školní zralost, vzdělávací program ZŠ, program podpory nadání

Zápis do 1. ročníku netradičně
•  Žáci školy jako pohádkové bytosti vytváří bezpečné a dětem známé prostředí
•  Podporujeme rodinné prostředí zajištěné vysokým počtem pedagogů při organizaci,
    abychom eliminovali stres, dlouhou čekací dobu.
•  Při zápisu do 1. ročníku zjišťujeme školní zralost a potenciál v matematické, čtenářské,
    přírodovědné gramotnosti a sociální dovednosti formou gradovaných úloh pro předškolní věk.
•  Dětem i rodičům připravujeme klidné a podnětné prostředí, pro děti dárky, pamětní list

Předškolička – 3x jinak
•  Děti, rodiče a široké vedení školy se seznamují s prostředím školy formou aktivního učení
•  Dětí poznávají svou budoucí paní učitelku a vyučovací hodinu
•  Společně sportujeme

Spolupracujeme
1.  s krajskými koordinátorkami péče o mimořádně nadané děti a žáky PPP Pardubice
2.  Mensou ČR
3.  Základními školami s obdobným programem
4.  Spolkem vzdělání, z.s.
5.  Nadací QIIDO

Cíle našeho programu
•  Stimulovat potenciál a tvořivost všech žáků
•  Vytvářet příležitosti k identifikaci a rozvoji přirozeného nadání
•  Podpořit vnitřní motivaci k učení
•  Poskytovat individuální péči vycházející ze specifických vzdělávacích potřeb žáka