na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Povinné informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
podle přílohy vyhlášky č. 442/2006 Sb. v platném znění:


  Název povinného subjektu

Základní škola Pardubice, Staňkova 128

  Důvod a způsob založení

Zřizovatelem základní školy je Statutární město Pardubice.
Základní škola je příspěvkovou organizací.

  Organizační struktura školy


  Kontaktní spojení

  Kontaktní poštovní adresa:

Základní škola Pardubice, Staňkova 128
ulice Staňkova 128, Pardubice 530 02

  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Základní škola Pardubice, Staňkova 128
po předchozí domluvě, o třídních schůzkách a konzultacích

  Úřední hodiny:

Pondělí - Pátek: 7:40 – 15:30 hodin

  Telefonní spojení:

Ředitelka školy:724 276 209
Ekonomka školy: 606 648 351
Ostatní kontakty na: www.zsstankova.cz/kontakty.html

  Adresa internetových stránek školy:


  Datová schránka:

62pgixh

  Adresa elektronické podatelny:

gisela.kostelecka@zsstankova.cz

  Bankovní spojení

520524/0600

  IČ

048 161 306

  RED IZO

600096581

  Dokumenty

  Místo a způsob, jak získat informace

Poskytování informací podle z. 106/1999 Sb. v platném znění je možné vyžádat
na e-mailové adrese: gisela.kostelecka@zsstankova.cz
nebo do datové schránky: 62pgixh

  Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

V budově Základní školy Pardubice, Staňkova 128 v kanceláří školy u paní M. Navrátilové.
Elektronicky na e-mailové adrese ředitelky školy: gisela.kostelecka@zsstankova.cz
nebo do datové schránky: 62pgixh

  Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání k místně příslušnému krajskému úřadu, prostřednictvím ředitelky školy, a to do 15 dnů ode doručení rozhodnutí.
Povinný subjekt, základní škola, předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

  Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat


  Popisy postupů

Návody na řešení životních situací jsou uvedené v Průvodci na portálu Veřejné správy (portal.gov.cz) naleznete jednoduché návody, které vám pomohou lépe se orientovat.

  Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje,
  a to v jejich aktuálním znění:

•  Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon);

•  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád;

•  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;

•  Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů;

•  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

•  Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících;

•  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví;

•  Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky;

•  Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných;

•  Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku;

•  Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání;

•  Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování;

•  Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky;

•  Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti;

•  Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých;

•  Vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv;

•  Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů;

•  Vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol

Právní normy jsou k nahlédnutí u ředitelky školy.


Vydané právní předpisy školy
· Školní řád · Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka · Provozní řád školní jídelny · Provozní řád školní družiny

  Úhrady za poskytování informací (sazebník)


  Výroční zpráva pro poskytování informací