na úvod www.ekoskola.cz
www.rodicevitani.cz
Informace školní družiny

Aktuálně ke stažení

Kontaktní údaje
Telefonní číslo ŠD: 724 737 329
Telefonní číslo na vedoucí vychovatelku: 730 592 321
Provoz školní družiny: 6:00 – 8:00 / 11:40 – 17:00 hodin

Žáci těchto tříd mají svá oddělení v budově Školní družiny:

   Hvězdičky
 
Mgr. Lucie Černohorská
lucie.cernohorska@zsstankova.cz

   Žabičky
 
Barbora Báňová
barbora.banova@zsstankova.cz
Žáci těchto tříd jsou umístěni v budově školy:

   Včeličky
Lucie Hudcová
lucie.hudcova@zsstankova.cz

   Srdíčka
Jiřina Šejnová
jirina.sejnova@zsstankova.cz

   Kytičky
 
Jitka Štěpánková
jitka.stepankova@zsstankova.cz

   Sluníčka
 
Dana Strakošová
dana.strakosova@zsstankova.cz

   Motýlci
 
Bc. Kamila Smejkalová
kamila.smejkalova@zsstankova.cz

   Rybičky
 
Bc. Olga Studená
olga.studena@zsstankova.cz


Každý den mezi 15:00 a 15:30 hodin přechází do budovy ŠD oddělení Včeliček a Sluníček.
Ostatní oddělení zůstávají v budově školy cca do 16:00 hodin - Srdíčka, Kytičky, Motýlci a Rybičky
Od 16:30 hodin se nacházejí všechna oddělení v budově ŠD.

Ranní činnost probíhá pouze v budově ŠD.

Hlavní výchovně-pedagogická činnost probíhá od 13:30 hod. do 15:00 hod. Prosíme, nenarušujte tuto činnost vyzvedáváním dětí a své děti si vyzvedněte do 13:30 hod, nebo po 15:00 hod. Během této hlavní činnosti
nemusíme být ve svých třídách, jelikož využíváme i jiné prostory školy (keramická dílna, tělocvična,
počítačová učebna, hřiště za školou, atd.) nebo jsme s dětmi na procházce venku.

Na naší škole funguje k vyzvedávání dětí čipový systém Bellhop.
S přihláškou do školní družiny obdržíte návratku s požadavkem na počet čipů.
2 čipy na každé dítě uhradí škola.
Každý další čip hradí zákonný zástupce (100 Kč/kus), nákup proběhne při spuštění systému hotovostní platbou
u paní vychovatelky v oddělení ŠD.
Při ztrátě čipu bude možnost si jej dokoupit u paní vychovatelky hotovostně v oddělení ŠD.
Na konci docházky do ŠD 2 čipy zdarma vrátíte škole, nakoupené čipy zůstávají ve vašem vlastnictví.

Jakékoliv změny v uvedeném režimu na přihlášce proveďte písemnou formou , např. změnu odchodu
v konkrétním dni, samostatný odchod dítěte, ukončení docházky do ŠD. Může-li dítě odejít z družiny výjimečně
samo, musí se předem prokázat písemným souhlasem rodičů, kde bude uvedeno datum a čas odchodu a výslovné sdělení, že dítě může odejít samo bez doprovodu.
Od rodičů uvítáme další podněty, nabídky akcí, soutěží nebo exkurzí.

Veškeré informace důležité pro rodiče jsou vyvěšeny na nástěnce ve vchodu do ŠD
a zde na webových stránkách školy.

Poplatky ve Školní družině:
•  Výše platby je 2000,- Kč za rok

Platba se provádí ve dvou splátkách nebo je možnost zaplatit celou částku v září.

•  1. platba do konce září (září až prosinec – 800,- Kč)
•  2. platba do konce ledna (leden až červen – 1200,- Kč)

Poplatky jsou prováděny bezhotovostní platbou u Moneta Money Bank
na číslo účtu Školní družiny: 205100603/0600
Variabilní symbol: identifikační číslo dítěte

Pokud není poplatek zaplacen v řádném termínu, vedoucí vychovatelka uvědomí zákonného zástupce
a dále se vše řeší dle "Směrnice o poplatcích".

Provoz školní družiny o prázdninách probíhá při přihlášení dostatečného počtu žáků.
Dítě je nutno přihlásit nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem prázdnin u paní vychovatelky.
Po projednání se zřizovatelem se činnost v době všech prázdnin přerušuje, pokud není dostatečný zájem o provoz ze strany zákonných zástupců žáků, výše platby zůstává stejná i v měsících, kdy jsou vedlejší prázdniny.

Prosíme rodiče, aby dětem do školní družiny nedávali drahé hračky, cennosti, mobilní telefony, tablety, atd.
Při ztrátě nebo zničení nemůžeme za tyto cenné věci ručit !!!


 Dana Strakošová, vedoucí vychovatelka